Regulamin Polskiego Konkursu Elegancji 2023

1. ORGANIZATOR I PRZYRZEKAJĄCY NAGRODY
1. Organizatorami konkursu pod nazwą Polski Konkurs Elegancji z Galą Finałową
odbywającą się w Pałacu Rozalin są:
– Grand Prix Rozalin Sp. z o.o.
(zwani dalej „Organizatorem”).

2. Przyrzekającym nagrody są
– Grand Prix Rozalin Sp z o.o.
(zwani dalej „Przyrzekającym Nagrody”).

2. CZAS TRWANIA, TERYTORIUM I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany od 1 maja do 23 września 2023 roku.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest przez Formularz Zgłoszeniowy
  dostępny na stronie internetowej www.konkurselegancji.pl oraz mailowo pod adresem kontakt@konkurselegancji.pl
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu, a w szczególności ogłoszenie Laureatów Konkursu, będzie ogłoszone w Pałacu Rozalin w terminie do dnia 23.09.2023 r.
 4. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
 5. Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 roku poz. 121 z późn. zm.), zwanej dalej „k. c.”.

3. UCZESTNICY

 1. Uczestnikami Konkursu i Laureatami Nagrody mogą być pojedyncze osoby fizyczne. Uczestnikami mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, (zwane dalej „Uczestnikami”), które dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, opisanego w § 4 ust. 9 Regulaminu;
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody, ani członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W Konkursie nie mogą brać udziału również podwykonawcy Organizatora ani Przyrzekającego Nagrody zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu.
 3. Laureatami Konkursu – zwanymi dalej „Laureatami”, są Uczestnicy wskazani w § 6 ust. 2.

4. ZASADY KONKURSU

Konkurs polega na przedstawieniu auta klasycznego wyprodukowanego do 1992 roku oraz spełnienie poniższych reguł:

 • auto podczas Gali Finałowej musi być zabezpieczone przez odłączenie akumulatora oraz zabezpieczenie przed stoczeniem się
 • zabezpieczeniem spodu auta przed wyciekaniem cieczy na nawierzchnię przynależącą do Pałacu
 • auto musi być zaakceptowane przez Organizatorów podczas Etapu Kwalifikacyjnego
 • auto musi być podstawione na wyznaczone miejsce do godziny 09:00 23.09.2023

Uczestnik powinien do 3.09.2023 potwierdzić informacje o aucie oraz dostarczyć zdjęcia w formie umożliwiającej obróbkę pod kątem produkcji książki Konkursu.

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien:

1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.konkurselegancji.pl lub mailowo pod adresem kontakt@konkurselegancji.pl

2. Postępować zgodnie z informacjami przesłanymi przez Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń sprzecznych z Regulaminem, jak też pojazdów, które nie spełniają wymogów zawartych w poszczególnych punktach Regulaminu lub są niezwiązane z tematyką lub celem Konkursu.

Gala Finałowa konkursu odbędzie się 23 września 2023 w Pałacu Rozalin. Jest to wydarzenie zamknięte, którego jedynymi uczestnikami są Laureaci Konkursu oraz Goście zaproszeni przez Organizatora. Udział w Konkursie nie gwarantuje uczestnictwa w Gali Finałowej.

5. WYBÓR NAGRADZANYCH POJAZDÓW

 1. Pojazdy będą oceniane przez Jury Konkursowe (komisja konkursowa) w składzie: Tomasz Jóźwiak, Agata Ślepowrońska, Paweł Molgo, Michał Ungurian zwane dalej „Jury”. Skład Jury może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej w trakcie Gali Finałowej.
 2.  Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, podczas obrad Jury wyłoni Laureatów Nagród w ilości zgodnej z posiadanymi Nagrodami.
 3. Dodatkowo Jury może przyznać innym pojazdom niż pojazdy Laureatów wyróżnienia specjalne.
 4. Dodatkowo Organizator może wyróżnić dowolne pojazdy zgłoszone w Konkursie ich publiczną prezentacją podczas Gali Finałowej.
 5. Z posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Jury obecnych na posiedzeniu oraz informację o nagrodzonych lub wyróżnionych przez nich pojazdach. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Jury i będzie przechowywany w siedzibie Przyrzekającego Nagrody.
 6. Przy ocenie nagradzanych pojazdów Jury kierować się będzie swoim swobodnym
  uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium oryginalności, stanu zachowania i unikatowości modelu, jak również zgodności z tematem Konkursu.
 7. Jury, kierując się kryteriami opisanymi w ust. 6 powyżej, spośród wszystkich pojazdów zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, wybierze w każdej kategorii jeden pojazd, którego zgłaszający będzie Laureatem Nagrody. Decyzja Jury jest ostateczna.
 8. W przypadku, w którym w trakcie wyboru najlepszego pojazdu w Konkursie głosy członków Jury rozłożą się w stosunku 50:50, lub w którym Jury nie będzie mogło podjąć wspólnych decyzji dotyczących wyboru Laureatów rozstrzygający wybór należy do Honorowego Przewodniczącego Jury.
 9. Wyniki Konkursu – wybór Jury – zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia: 23.09.2023 r.

6. NAGRODY I ICH PRZEKAZANIE

 1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Przyrzekającego Nagrody.
 2. Nagrody zostaną wydane Laureatom podczas Gali Finałowej w Pałacu Rozalin w dniu 23.09.2023. Pozostałe nagrody będą realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, a w razie ich braku zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi pomiędzy Przyrzekającym Nagrody a Laureatem.

7. DANE OSOBOWE

 1. Uczestnicy, wypełniając Formularz Zgłoszeniowy i przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora i Przyrzekającego Nagrody w celach związanych z Konkursem, wyłaniania i ogłaszania Laureatów, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Podanie danych wymaganych w tym celu Regulaminem jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Przyrzekający Nagrody.
 3. Przyrzekający Nagrody udostępnia Organizatorowi dane osobowe Uczestników na podstawie odrębnej umowy, na cele związane z realizacją Konkursu i wydaniem nagród.
 4. Administrator zapewnia Uczestnikom prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane w Regulaminie.
 5. Uczestnik może w Formularzu udzielić Przyrzekającemu Nagrody dodatkowo
  dobrowolnie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych również na cele związane z promocją Przyrzekającego Nagrody (marketing bezpośredni)
  oraz na dostarczanie informacji handlowych Przyrzekającego Nagrody. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej www.konkurselegancji.pl , o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny na stronie internetowej www.konkurselegancji.pl